Атестація

Наказом МОН України від 07.05.2019 р. №612 журнал «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» включений у Перелік наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук